Jouw rechten als patiënt

In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staan jouw rechten als patiënt. Deze worden hier verder beschreven.

Recht op informatie

De medisch specialist en andere betrokken zorgverleners (iedereen die beroepshalve bij je behandeling betrokken is zoals een verpleegkundige, fysiotherapeut, diëtist) moeten je goed informeren. Alleen met voldoende informatie kun je zelf een weloverwogen beslissing nemen over de voorgestelde behandeling.
Je hebt recht op informatie in begrijpelijke taal over:

  • je ziekte of aandoening;
  • de onderzoeken en behandeling;
  • de te verwachten resultaten van de behandeling en mogelijke risico's;
  • andere behandelingsmogelijkheden;
  • medicijnen en eventuele bijwerkingen.

Recht om te beslissen over de behandeling

Een zorgverlener mag jou alleen behandelen met jouw toestemming. Je mag zelf beslissen of je de voorgestelde behandeling (met eventuele bijbehorende onderzoeken) wilt. Voor handelingen die binnen de behandeling vallen, hoeft de zorgverlener niet uitdrukkelijk toestemming te vragen, behalve als deze ingrijpend zijn. In de overige gevallen gaat de zorgverlener uit van je toestemming. Als je bijvoorbeeld je mouw opstroopt omdat de zorgverlener bloed wil prikken, blijkt hieruit (stilzwijgend) jouw toestemming voor de bloedafname. Wanneer je niet in staat bent om toestemming te geven, zoals in acute situaties, mag de zorgverlener in jouw belang handelen zonder jouw toestemming.

Vrije keuze van zorgverlener

Je mag zelf een zorgverlener kiezen. Wil je een man of vrouw als zorgverlener, dan moet je dit op tijd aangeven in het ziekenhuis. Er zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met jouw wensen. In een levensbedreigende situatie geldt de vrije keuze van zorgverlener niet.

Second opinion

Het recht op een tweede mening (second opinion) houdt in dat je een oordeel of advies van een andere medisch specialist kunt vragen terwijl je onder behandeling blijft bij je eigen medisch specialist. Je hebt geen toestemming van je eigen medisch specialist nodig, maar het wordt op prijs gesteld als je hem/haar hierover informeert. Je kunt met je eigen specialist bespreken dat je een tweede mening wilt vragen. Misschien bestaan er voor jouw ziekte gespecialiseerde zorgverleners of instellingen. Je medisch specialist kan samen met jou afwegen naar wie je het beste kunt gaan. Wil je dit liever niet bespreken met je eigen specialist, dan kun je ook informeren bij je huisarts, zorgverzekeraar, Zorgbelang Nederland of een patiëntenvereniging.

Recht op vertegenwoordiging bij wilsonbekwaamheid

Ben je zelf niet in staat om aan te geven wat je wilt, dan wordt dit ook wel ‘wilsonbekwaamheid' genoemd. Dit kan aan de orde zijn als je buiten bewustzijn bent, verstandelijk gehandicapt bent of aan bepaalde psychiatrische aandoeningen lijdt. In deze gevallen betrekt jouw medisch specialist iemand anders als vertegenwoordiger bij de beslissingen rond je behandeling. Achtereenvolgens komen in aanmerking: je partner, een ouder, een kind, een broer of zus. Je kunt ook zelf een verklaring (machtiging of volmacht) opstellen, waarin je iemand aanwijst als jouw vertegenwoordiger. Als bovengenoemde niet in aanmerking komt, kan de rechter een curator of mentor benoemen die jouw belangen behartigt.

Rechten van minderjarigen

Voor kinderen tot 12 jaar is voor de behandeling toestemming van de ouders of voogd nodig. Voor kinderen tussen de 12 en de 16 jaar moeten de ouders of voogd en het kind zelf gezamenlijk toestemming geven. Jongeren vanaf 16 jaar mogen zelf beslissingen nemen over hun behandeling.

Inzage in, wijziging, aanvulling of vernietiging van je dossier

Je zorgverlener is verplicht een dossier over jouw behandeling bij te houden. In dit dossier staan onder anderen gegevens over je gezondheidstoestand en welke onderzoeken en/of behandelingen zijn voorgesteld en uitgevoerd. Enkele rechten over het dossier op een rijtje:

Bewaartermijn dossier

De wettelijke bewaartermijn van een medisch dossier is 15 jaar vanaf de datum van de laatste behandeling. Soms wordt een dossier langer bewaard. Bijvoorbeeld bij langlopende behandelingen en chronische of erfelijke aandoeningen, of op jouw verzoek.

Recht op inzage of kopieën

Je hebt recht op inzage in of kopieën van je medisch dossier. Je kunt iemand machtigen om jouw dossier in te zien of om kopieën aan te vragen. De aanvrager (partner, familielid, advocaat) moet dan jouw schriftelijke machtiging overleggen. Het originele medisch dossier blijft in het Anna Ziekenhuis en wordt niet verstrekt aan de patiënt.

Ga voor aanvraag van kopieën van je medisch dossier naar de pagina medische gegevens opvragen.

Wijziging of aanvulling van je dossier

Op jouw schriftelijk verzoek kunnen je medische gegevens aangevuld worden met een door jou afgegeven verklaring. Je kunt verzoeken om correctie van je gegevens, als deze feitelijk onjuist zijn, niet van belang zijn voor de behandeling of in strijd zijn met de wettelijke voorschriften.

Vernietiging van je dossier

Je hebt recht op vernietiging van (bepaalde delen uit) je dossier. Dit kun je schriftelijk aanvragen. Je ontvangt een schriftelijk bericht óf en in hoeverre je behandelend medisch specialist hiermee akkoord gaat.

Als je van bovengenoemde rechten gebruik wilt maken ga dan naar de pagina medische gegevens opvragen.

Recht op geheimhouding van je gegevens

Je hebt er recht op dat je privacy zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. De zorgverlener is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens die jij hem toevertrouwt en die de zorgverlener in de uitoefening van zijn beroep te weten komt. Het gaat hierbij niet alleen om medische gegevens, maar ook om persoonlijke informatie. Een zorgverlener mag niet meer gegevens vragen en schriftelijk vastleggen dan voor een goede diagnose en behandeling noodzakelijk is.

Het recht op geheimhouding van jouw gegevens houdt ook in dat zonder jouw toestemming geen derden bij het onderzoek of de behandeling aanwezig mogen zijn. De resultaten van onderzoeken en keuringen mogen alleen met jouw toestemming aan derden meegedeeld worden.

In principe informeert je medisch specialist jouw huisarts en eventuele andere bij jouw behandeling betrokken zorgverleners over je behandeling. Tenzij je hiertegen bezwaar maakt.

Kwaliteitsonderzoek

Het Anna Ziekenhuis is voortdurend bezig met kwaliteitsverbetering, zowel intern als extern. Extern verstrekken wij aan officiële instanties, zoals Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, anonieme gegevens met betrekking tot de behandeling van patiënten. Ook wordt deelgenomen aan landelijke registratiesystemen zoals de DICA-registraties. De uitkomsten van deze registraties bevatten geen tot personen herleidbare gegevens en worden uitsluitend gebruikt om de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren. Dit geldt ook voor de patiëntgegevens die wij gebruiken voor interne kwaliteitsverbeteringen.

Recht om een klacht in te dienen

Ben je ontevreden over de zorgverlening in het ziekenhuis, dan kun je dit het beste eerst bespreken met de betrokken personen of diens leidinggevende. Vind je dit bezwaarlijk, dan kun je terecht bij de klachtenfunctionaris van het Anna Ziekenhuis. Daarnaast zijn er ook andere mogelijkheden om een klacht kenbaar te maken. Ga hiervoor naar de webpagina klachtenregeling.