Medische gegevens opvragen

Patiënten hebben het recht om hun persoonlijke medische gegevens in te zien of hier een kopie van op te vragen. Ook kunnen zij hun medische gegevens laten aanvullen, corrigeren of vernietigen. Dit recht staat beschreven in de "Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst" (WGBO) en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hier lees je wat jouw mogelijkheden zijn en hoe dit in het Anna Ziekenhuis voor je geregeld is.

Algemene informatie

Alle gegevens over jouw behandeling en verpleging worden vastgelegd in dossiers. Volgens de wet heb je recht op inzage en een kopie van deze dossiers. Als zorginstelling gaan wij zorgvuldig om met jouw gegevens. Lees meer hierover op onze privacy pagina.

De verschillende dossiers

Medisch dossier

Voor een goede hulpverlening bewaren jouw hulpverleners jouw (persoonlijke) gegevens in een medisch dossier. In jouw medisch dossier (ook wel status genoemd) staan bijvoorbeeld jouw adresgegevens, de resultaten van onderzoeken, röntgenfoto's, de diagnose en de behandelplannen. Ook brieven van jouw huisarts en eventueel andere specialisten worden in dit dossier bewaard. Bij elkaar vormen deze gegevens een beschrijving van het verloop van jouw behandeling en eventuele opname.

Verpleegkundig dossier

Het verpleegkundig dossier bevat informatie over het verloop van de verpleging en verzorging tijdens de opname in het ziekenhuis. In dit dossier zijn de observaties van de verpleegkundigen opgenomen.

* Persoonlijke aantekeningen en namen van medewerkers maken geen onderdeel uit van het medisch en/of verpleegkundig dossier. Bij de verstrekking van een kopie van het dossier zullen deze dan ook uit het dossier worden verwijderd of onleesbaar worden gemaakt.

Inzage in jouw dossier

Alleen jij, jouw behandelaar en andere hulpverleners die direct bij jouw behandeling betrokken zijn, mogen jouw dossier inzien. Verder mag niemand dat, behalve als jij daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Als je jouw medisch dossier wil inzien, neem dan contact op met jouw behandelend arts. Voor inzage in jouw verpleegkundig dossier kun je bij de verpleegkundigen terecht. De behandelend arts en de verpleegkundige kunnen jouw vragen beantwoorden. Inzage vindt altijd plaats onder toezicht van een medewerker van het Anna Ziekenhuis.

Een kopie van jouw dossier opvragen

Je kunt jouw dossier zelf opvragen of via de behandelend arts. Aan een éénmalig verzoek van jouw medisch dossier zijn geen kosten verbonden. Bij een volgend verzoek wordt een redelijke vergoeding in rekening gebracht (€ 5,00 of bij meer dan 100 pagina’s € 22,50). Voor een kopie van radiologiebeelden op DVD wordt €11,35 (per DVD) in rekening gebracht. 

Via de behandelend arts jouw dossier opvragen

Heb je jouw gegevens nodig voor behandeling door een andere behandelaar die niet werkzaam is in het Anna Ziekenhuis (bijvoorbeeld een second opinion)? In dat geval kan jouw nieuwe behandelend arts met jouw toestemming jouw gegevens schriftelijk rechtstreeks opvragen bij de behandelend specialist in het Anna Ziekenhuis. Dit geldt ook voor radiologiebeelden. Je kunt ook zelf de gegevens opvragen via ons aanvraagformulier. In dat geval zorgt het Anna Ziekenhuis dat jouw gegevens rechtstreeks opgestuurd worden naar je nieuwe behandelaar.

Zelf je eigen dossier opvragen

Wil je zelf jouw dossier opvragen? Dat kan bij het Anna Ziekenhuis op twee verschillende manieren. 

1. Standaard procedure: je krijgt jouw volledig dossier voor één of meerdere specialismen

Deze aanvraag verloopt altijd via ons aanvraagformulier. Wij zorgen voor een kopie van jouw gegevens, die je uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van jouw aanvraagformulier op kunt halen. Wij vragen je het aanvraagformulier duidelijk en zo volledig mogelijk in te vullen. Onderteken het ingevulde formulier en stuur het samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs op naar het adres zoals vermeld op het aanvraagformulier (een postzegel is niet nodig). Zonder een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs) zal jouw aanvraag niet in behandeling worden genomen. Onderaan deze pagina lees je hoe je veilig een kopie van je legitimatiebewijs maakt.

Aanvraagformulier medische gegevens

Medische gegevens zelf ophalen

Kom je zelf jouw medische gegevens ophalen? Wij laten je telefonisch weten wanneer jouw gegevens voor je klaarliggen, je kunt je dan melden bij de receptie in de centrale hal. Bij het afhalen van jouw medische gegevens ben je verplicht een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Wij verzoeken je jouw dossier binnen 4 weken na ons bericht op te halen. Als dit niet gebeurt, worden jouw kopieën vernietigd.

Iemand machtigen om de gegevens op te halen

Als je niet in staat bent jouw gegevens zelf op te halen, kun je iemand anders daartoe machtigen. Die persoon moet een door jouw geschreven en ondertekende machtiging (voorzien van een datum) en een kopie van jouw geldig legitimatiebewijs meenemen. Onderaan deze pagina lees je hoe je veilig een kopie van je legitimatiebewijs maakt. Tevens moet deze persoon zichzelf kunnen identificeren met een geldig legitimatiebewijs.

Jouw medische gegevens per post ontvangen

Wij kunnen jouw gegevens per post naar je toesturen. Geef dan duidelijk op het aanvraagformulier aan dat je de gegevens toegezonden wilt krijgen. Jouw gegevens worden aangetekend verzonden. De kosten hiervoor bedragen: € 20,00 binnen Nederland, € 25,00 naar het buitenland.

2. Versnelde procedure: je krijgt de basisgegevens uit het medisch dossier

Wil je gebruik maken van de versnelde procedure vul dan het onderstaande online aanvraagformulier in. Je ontvangt binnen drie werkdagen per beveiligde e-mail de medische gegevens die geregistreerd zijn in jouw elektronisch patiëntendossier vanaf 1 mei 2018, van alle specialismen.

Daarnaast ontvang je van de aanvullende onderzoeken die zijn gedaan de laboratoriumuitslagen, radiologieverslagen (zonder beelden) en de vanuit het Anna Ziekenhuis verzonden brieven aan andere zorgverleners.

Deze drie werkdagen gaan in op het moment dat jouw volledige aanvraag ontvangen is, identificatie en controle heeft plaatsgevonden en eventuele goedkeuring ontvangen is.

Vul hier het online aanvraagformulier versnelde procedure kopie dossier in.

Wil je gegevens van iemand anders opvragen?

Dan verzoeken wij je voor patiënten ouder dan 16 jaar:

 • Het onderstaande online aanvraagformulier in te vullen;
 • Een machtiging toe te voegen dat de patiënt akkoord is met het opvragen van de gegevens door jou;
 • Een kopie van het geldige legitimatiebewijs van de patiënt toe te voegen;
 • Een kopie van het geldige legitimatiebewijs van jou als aanvrager toe te voegen;
 • In geval van wilsonbekwaamheid hoef je geen machtiging en kopie van legitimatie van de patiënt mee te sturen, in dat geval voldoet een bewijs dat je als wettelijk vertegenwoordiger of mentor/curator of gemachtigde bent.

Voor een aanvraag namens patiënten jonger dan 16 jaar verzoeken wij je:

 1. Het onderstaande online aanvraagformulier in te vullen;
 2. Een kopie van het geldige legitimatiebewijs van de patiënt toe te voegen;
 3. Een kopie van het geldige legitimatiebewijs van jou als aanvrager toe te voegen;
 4. In geval van patiënten tussen 12 en 16 jaar is een machtiging van de patiënt vereist dat deze akkoord is met jouw opvraag.

Onderaan deze pagina lees je hoe je veilig een kopie van een legitimatiebewijs maakt.

Vul hier het online aanvraagformulier versnelde procedure kopie dossier in.

Radiologiebeelden

In jouw medisch dossier zitten jouw röntgenuitslagen. Via het aanvraagformulier kun je ook jouw radiologiebeelden (röntgenfoto’s, MRI, CT) opvragen. Je  kunt deze ontvangen via een beveiligde e-mail of op DVD (let op: mammografiebeelden gemaakt vanaf augustus 2020 kunnen alleen per beveiligde e-mail worden verstrekt). Ook hiervoor heb je een geldig legitimatiebewijs nodig.

Aanvraagformulier medische gegevens

Aanvulling of correctie van jouw medische gegevens

Je kunt jouw dossier aanvullen met een door jou afgegeven verklaring die betrekking heeft op de in het dossier opgenomen stukken. Dit kan gebeuren wanneer in het dossier naar jouw mening een onvolledig of onjuist beeld van jouw persoon of gezondheidstoestand wordt geschetst. Zo'n verklaring geeft dan jouw mening weer. Of anders gezegd, in jouw verklaring vertel je jouw kant van het verhaal. Jouw behandelaar is verplicht de verklaring in jouw dossier op te nemen, ook als hij het niet eens is met de inhoud van deze verklaring. Daarnaast heb je het wettelijk recht om feitelijke onjuistheden in jouw gegevens, bijvoorbeeld verkeerde adresgegevens, te laten corrigeren.

Verwijderen van medische gegevens

Ook heb je het recht jouw gegevens te verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Bij een verzoek om verwijdering zullen we een afweging maken van de belangen van dit recht ten opzichte van andere (wettelijke) regelingen. Het ziekenhuis bewaart altijd enkele persoonsgegevens vanwege financiële verantwoording. Een verzoek tot vernietiging wordt afgewezen als het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor een ander (bijvoorbeeld bij een erfelijke ziekte binnen de familie). Jouw behandelaar zal een eventuele weigering van jouw verzoek moeten kunnen motiveren. Vernietiging van jouw dossier is een onherstelbare en ingrijpende maatregel. Daarnaast kan de vraag om te verwijderen eventueel later ingediende klachten of claims beïnvloeden. Wij adviseren je daarom om van tevoren een gesprek met jouw arts te overwegen.

Vernietiging medische gegevens

Recht op inzage en/of kopie door derden

Het is mogelijk om gegevens voor een ander op te vragen wanneer het gaat om een minderjarige, bij wilsonbekwaamheid of als het gaat om een overledene.

Minderjarigen

 • De ouders van kinderen tot 12 jaar hebben automatisch dit recht.
 • De ouders en kinderen van 12 tot 16 jaar hebben een gezamenlijk recht. Als een meningsverschil ontstaat, geeft het recht van het kind de doorslag. De minderjarige moet dan wel in staat zijn om de eigen belangen redelijk te kunnen beoordelen.
 • Kinderen vanaf 16 jaar hebben een eigen, zelfstandig recht.

Wilsonbekwaamheid

Als iemand zelf niet (meer) in staat is zijn belangen te behartigen (dit heet "wilsonbekwaamheid"), dan moet een ander namens de patiënt optreden als vertegenwoordiger. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • Bij kinderen tussen 12-18 jaar zijn de ouders vertegenwoordiger.
 • Bij volwassenen ouder dan 18 jaar:
  - een curator of mentor;
  - iemand die hiertoe schriftelijk is gemachtigd;
  - een informele vertegenwoordiger: de partner/levensgezel, een ouder, kind, broer of zus.
 • In geval van gedeeltelijke wilsonbekwaamheid beslist de patiënt zelf voor zover hij/zij daartoe in staat kan worden geacht. Als dit niet het geval is, dan treedt een vertegenwoordiger op namens de patiënt.

Aanvraag medische gegevens overleden patiënt

Nabestaanden hebben in principe geen recht op inzage in het dossier van de overledene. Daarvan kan slechts bij hoge uitzondering worden afgeweken als:

 • expliciete toestemming: wanneer de overledene bij leven toestemming heeft gegeven voor het inzien van zijn dossier na overlijden;
 • wanneer op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een mededeling van een incident is ontvangen;
 • op grond van een zwaarwegend belang.

Voor het aanvragen van medische gegevens van een overledene maak je ook gebruik van het aanvraagformulier. Bij de 'Persoonlijke gegevens' vul je de gegevens van de overledene in. Bij 'Aanvullende opmerkingen' geef je aan dat je gegevens opvraagt van een overleden patiënt en vul je jouw eigen naam, adres en telefoonnummer in.

Aanvraagformulier medische gegevens

Kosten voor een geneeskundige verklaring

Indien je, naast een kopie van het dossier, een geneeskundige verklaring nodig hebt, bijvoorbeeld voor een verzekeringsmaatschappij, het UWV, het CIZ of een advocaat bedragen hiervan de kosten € 104,75 (tarief 2020).

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met het Centraal Medisch Archief, telefoonnummer 040 286 48 27.

Veilig een kopie van je legitimatiebewijs maken

Om je aanvraag in behandeling te kunnen nemen hebben we een kopie van de voorkant en de achterkant van je legitimatiebewijs nodig. Met de KopieID-app van de Rijksoverheid maak je met je mobiele telefoon of tablet een veilige kopie van je legitimatiebewijs. Je kunt de KopieID-app downloaden in de App Store of Google Play Store.