Zorg na ontslag uit het ziekenhuis bij Collum Care patiënten

Download / print

Inleiding

Deze informatie is bedoeld om je voor te bereiden op het ontslag uit het ziekenhuis na een heupoperatie ten gevolge van een heupfractuur. De specialist heeft besloten dat je in het Collum Care programma past. Dit programma is speciaal ontwikkeld met als doel de kwaliteit van leven voor de patiënt met een heupfractuur te verbeteren.
Er wordt gestreefd om patiënten met een heupfractuur zo spoedig mogelijk te opereren en tevens enkele dagen daarna weer op een passende plek buiten het ziekenhuis verder te laten herstellen.
Er zijn enkele mogelijkheden voor zorg na ontslag die we hieronder voor je zullen beschrijven.

Mogelijkheden voor ontslag na een heupoperatie ten gevolge van een heupfractuur

Naar huis
De afdelingsverpleegkundige kijkt samen met jou en/of jouw naasten of je  terug naar huis kan en of je in aanmerking komt voor thuiszorg. Als je thuiszorg nodig hebt kan de afdelingsverpleegkundige voor je een indicatie aanvragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Verder kan zij je informeren over hulpmiddelen, fysiotherapie, maaltijdservice, sociale alarmering en boodschappenservice.
Als je al in een verzorgingshuis of in een verpleeghuis woont, wordt tijdens opname bekeken of je daar weer spoedig naar terug kan gaan.

Naar een verzorgingshuis, kortdurend verblijf
Als je niet naar huis kan met mantelzorg en/ of thuiszorg, kom je mogelijk in aanmerking voor een tijdelijke opname op een kortverblijfkamer (ook wel logeerkamer genoemd), in een verzorgingshuis. Dat kan bijvoorbeeld zijn als je 24 uur per dag in een beschermde woonomgeving moet verblijven of op ongeplande tijden hulp nodig hebt. In deze kortverblijfkamer mag je 6 weken verblijven, om te herstellen na de praktijk in de buurt van het verzorgingshuis. Zij geven je oefeningen en advies om weer zo goed mogelijk terug naar huis te kunnen.

Naar een revalidatieafdeling in een verpleeghuis
Het kan ook zijn dat het herstel wat moeizamer gaat en je toch meer revalidatie nodig hebt. Dan is het beter om te revalideren in een verpleeghuis. Voor revalidatie moet je zelf goed gemotiveerd zijn en begrijpen wat er van je verwacht wordt.
De keuze om te gaan revalideren wordt bepaald door een team van deskundigen.

Naar een verpleeghuis voor langere tijd of blijvend

Als je ernstige beperkingen hebt op lichamelijk en/of geestelijk gebied kan het zijn dat een revalidatietraject op een reguliere afdeling, voor je te belastend of niet meer mogelijk is.  Dat kan betekenen dat je voor een langere tijd of zelfs blijvend verpleging en verzorging nodig hebt binnen een verpleeghuis.

Als de verwachting is dat je na opname niet naar huis kan, zal de transferverpleegkundige of maatschappelijk werker van het ziekenhuis worden ingeschakeld door de afdelingsverpleegkundige. Zij zal met jou en jouw naasten een gesprek plannen om de nazorg te bespreken.
Het is mogelijk dat de transferverpleegkundige of maatschappelijk werker al in de eerste dagen van jouw opname aan jouw bed komt om tijdig een passend nazorgtraject te kunnen regelen.
De transferverpleegkundige of maatschappelijk werker zal met jou de verdere procedure bespreken. Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en de eventueel bestaande indicaties bij het CIZ zal zij, eventueel een nieuwe aanvraag doen. Uiteindelijk bepaalt het CIZ of je in aanmerking komt voor een (tijdelijke) opname in het verpleeg of verzorgingshuis.

Hoe is de aanmeldprocedure

Voor het krijgen van thuiszorg of (tijdelijke) opname in een verzorgingshuis of verpleeghuis heb je een goedkeuring ofwel een indicatie nodig. Deze indicatie wordt gesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
In geval van eenvoudige zorg, bijvoorbeeld thuiszorg, kan de afdelingsverpleegkundige, in veel gevallen, jouw zorgbehoefte, met jou en/ of jouw naasten, afstemmen en de thuiszorg  van jouw keuze aanvragen.
In geval van complexe thuiszorg, tijdelijke opname in verzorgingshuis of verpleeghuis, zal de transferverpleegkundige of maatschappelijk werker met jou en/ of jouw naasten de zorgbehoefte in kaart brengen. Afhankelijk van jouw zorgvraag en of je, volgens de criteria van het CIZ, in aanmerking komt voor thuiszorg, verzorgingshuis- of verpleeghuiszorg zal er een aanvraag gedaan worden voor een indicatie. De transferverpleegkundige of maatschappelijk werker zal daarvoor enkele gegevens van jou en eventuele huisgenoten nodig hebben. Tevens vraagt zij jouw schriftelijke toestemming om eventuele verdere persoonlijke gegevens op te vragen en door te sturen ten behoeve van een opname de indicatiestelling.
Als het CIZ jouw aanvraag goedkeurt, volgt het indicatiebesluit. Dit besluit wordt naar jou en naar het verzorging- of verpleeghuis van jouw keuze gestuurd.

 De keuze voor opname in verzorging- of verpleeghuis

Als je samen met de transferverpleegkundige of maatschappelijk werker, jouw situatie heeft besproken en het blijkt dat je niet terug naar huis kan en in aanmerking komt voor een kortdurende opname in het verzorgingshuis, zal worden gekeken of er plek vrij is in het verzorgingshuis van jouw keuze. Als er geen vrije kamers beschikbaar zijn in het huis van jouw voorkeur, wordt er gezocht naar een plaats in de regio. Een blijvende opname in een verzorgingshuis gebeurt vrijwel nooit vanuit het ziekenhuis.

Als blijkt dat het voor jouw herstel noodzakelijk is om te revalideren in een verpleeghuis dan zal de transferverpleegkundige dit in overleg met jou en jouw naasten gaan organiseren.

  • Het St. Anna Ziekenhuis heeft een samenwerkingsverband met verpleeghuis Berkenheuvel. Vanaf 01-01-2011 zal op de bovenste verdieping van het ziekenhuis, een revalidatieafdeling  van Berkenheuvel gevestigd zijn. Deze afdeling is speciaal voor patiënten die meedoen aan het Collum Care programma, maar ook voor orthopedische, chirurgische en neurologische patiënten die kortdurende revalidatie nodig hebben.

Als je medisch uitbehandeld bent ga je op dag 4 of zo spoedig mogelijk, naar de revalidatieafdeling van Berkenheuvel, tenzij je een voorkeur hebt voor een andere revalidatieplaats, waar ook op dag 4 plaats is. Zodra er plaats is in het huis van jouw voorkeur kan je daar naar toe.

  • Tijdens jouw opname word je verder hierover ingelicht.

Wij zullen tot 1 januari 2011 maar ook daarna altijd kijken naar de snelst mogelijke plaats om te gaan revalideren.
Het snel doorstromen naar een revalidatieafdeling bevordert jouw genezing en herstel.

Wat zijn de kosten van opname of thuiszorg

De kosten voor professionele zorg worden grotendeels vergoed door de AWBZ, de Algemeen Wet Bijzondere Ziektekosten. Je betaalt echter altijd, een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor zorg thuis of voor opname in een verpleeg- of verzorgingshuis.
Ben je nog opgenomen in het ziekenhuis, omdat er (nog) geen plaats is in het verpleegcentrum, dan betaal je de eigen bijdrage, vanaf de datum waarop de specialist heeft aangegeven, dat je medisch bent uitbehandeld. Je kan in de folders van het CAK  “Eigen bijdrage Zorg zonder verblijf” en “Eigen bijdrage Zorg met verblijf” zien hoe de bijdrage berekend wordt. Ook kan je dit nakijken op de website van het CAK www.hetcak.nl

Vervoer naar huis, verzorgingshuis of verpleeghuis

Je kan na opname niet zelf deelnemen aan het verkeer. Regel daarom vooraf dat iemand je ophaalt met de auto. Heb je een (rolstoel)taxi nodig vragen we je deze ook zelf te bestellen. Dit geldt zowel voor de taxi als de rolstoel. Kosten van dit vervoer zijn voor jouw eigen rekening. In sommige gevallen kunnen deze kosten worden verhaald worden bij jouw zorgverzekering.

Heb je nog vragen

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie maar als een aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk om alles nog eens rustig na te lezen.

Heb je nog vragen, neem dan contact op met de afdeling “Maatschappelijk werk en transferverpleegkundigen” van het ziekenhuis.
Telefoon: 040-286 48 21 (antwoordapparaat)